Λοιπά

Πως διαβιβάζονται τα έσοδα χρεογράφων εσωτερικού/εξωτερικού, μερίσματα, κέρδη/ζημίες από πώληση Χρεογράφων (μετοχές, ομόλογα).

Ειδικά για το 2021 αν οι συναλλαγές μας είναι με πιστωτικά ιδρύματα, χρησιμοποιούμε τύπο παραστατικού: 17.3. Αλλιώς, αν συναλλασσόμαστε με...

Έλεγχος Αποκλίσεων

Έχει ενσωματωθεί στην εφαρμογή μια πληροφοριακή φόρμα με συγκριτικά στοιχεία ανά Συναλλασσόμενο, πραγματοποιείται έλεγχος Αποκλίσεων μεταξύ των...

Τιμολόγιο Πώλησης Ελαιόλαδου έχει και ένα ποσό κράτησης ΕΔΟΑΕ, πως διαβιβάζουμε αυτή την κράτηση;

Από τη στιγμή που υπολογίζεται αφαιρετικά στο σύνολο παραστατικού, τότε θα το έχουμε στα σύνολα φόρων στις Κρατήσεις. Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε...

Ο πελάτης εκδίδει ΔΕΑ και δεν υπάρχει ανάλογος χαρακτηρισμός από την ΑΑΔΕ. Τα ανεβάζω ως Πιστωτικά λιανικής;

Από τη στιγμή που αναφερόμαστε σε αξιακό παραστατικό και όχι ποσοτικό. τότε μπορούμε να το διαβιβάσουμε ως πιστωτικό λιανικής 11.4 ...

Ποιά η χρησιμότητα της επιλογής «Αποσύνδεση» στα ολοκληρωμένα διαβιβασθέντα; Μπορώ να αλλάξω από εκεί χαρακτηρισμό σε περίπτωση λάθους χωρίς να ακυρώσω το παραστατικό;

Εκτελώντας την ενέργεια της αποσύνδεσης σε ένα παραστατικό, αυτό επιστρέφει στις Εκκρεμότητες Λογιστικής και στα Παραστατικά από myDATA. Υπάρχει η...

Το πρόγραμμα βλέπει τις ακυρώσεις που έχουν γίνει από άλλο μέσο; (πχ έχω ακυρώσει μέσα από τη φόρμα της ΑΑΔΕ και δεν το βλέπει μετά την άντληση).

Όταν διαβιβάζουμε ενα παραστατικό απο το κανάλι των ERP, τότε πρέπει να το ακυρώνουμε από το ίδιο κανάλι και όχι από τη σελίδα της ΑΑΔΕ γιατί δεν...

Σχετικά με τα τέλη πλαστικών, έχετε φτιάξει ένα λογαριασμό 54, όμως το έντυπο ζητάει 4 τέλη (καπάκια, ποτήρια, κλπ) Θα πρέπει να ανοίξουμε εμείς άλλους 3 λογαριασμούς 54 με αντιγραφη;

Όχι, δεν είναι απαραίτητο καθώς στο έντυπο θα υπάρχει δυνατότητα καταχώρησης των ποσοτήτων σε σχετικό πίνακα....

Πιστωτικό clowback έφυγε σαν μειωτικό έσοδο τρέχουσας χρήσης . Αφορούσε την προηγούμενη(2020). Πως το διορθώνουμε; (Α) τακτοποιητική εγγραφή 17.3 και χαρακτηρισμό 1.9 ή (β) ακύρωση μέσα από την πλατφόρμα και ανέβασμα με 1.95 και τύπο παραστατικού 5.2;

Μπορείτε να αλλάξετε τον χαρακτηρισμό στη φορολογική σύνοψη που έχετε διαβιβάσει. Οι αλλαγές χαρακτηρισμών είναι μέχρι την υποβολή ΦΠΑ....