Λοιπά

Σχετικά με τα τέλη πλαστικών, έχετε φτιάξει ένα λογαριασμό 54, όμως το έντυπο ζητάει 4 τέλη (καπάκια, ποτήρια, κλπ) Θα πρέπει να ανοίξουμε εμείς άλλους 3 λογαριασμούς 54 με αντιγραφη;

Όχι, δεν είναι απαραίτητο καθώς στο έντυπο θα υπάρχει δυνατότητα καταχώρησης των ποσοτήτων σε σχετικό πίνακα....

Πιστωτικό clowback έφυγε σαν μειωτικό έσοδο τρέχουσας χρήσης . Αφορούσε την προηγούμενη(2020). Πως το διορθώνουμε; (Α) τακτοποιητική εγγραφή 17.3 και χαρακτηρισμό 1.9 ή (β) ακύρωση μέσα από την πλατφόρμα και ανέβασμα με 1.95 και τύπο παραστατικού 5.2;

Μπορείτε να αλλάξετε τον χαρακτηρισμό στη φορολογική σύνοψη που έχετε διαβιβάσει. Οι αλλαγές χαρακτηρισμών είναι μέχρι την υποβολή ΦΠΑ....

Δεν κάνει μαζική αντιστοίχιση των εξόδων που έχω περάσει με αυτά που είναι στο mydata. Τι πρέπει να κάνουμε για να δουλέψει; Αν το κάνω ένα προς ένα, κάνει την αντιστοίχιση.

Η αυτόματη αναζήτηση αποτελεί το εργαλείο ελέγχου της εφαρμογής μέσω του οποίου διαπιστώνονται ταυτίσεις μεταξύ των καταχωρημένων λογιστικών...

Επιδότηση μισθοδοσίας μέσω ΠΣΚΕ, θα λειτουργήσει μειοτικά της μισθοδοσίας ή με 74 στο ΑΦΜ ΠΣΚΕ σαν έσοδο; Αν ισχύει η δεύτερη περίπτωση, πως διαβιβάζεται και πότε; Ανά μήνα ή ανά καταβολή;

Αν το καταχωρούμε σε λογαριασμό της ομάδας 74 τότε τύπος παραστατικού: 1.1, category1_5 με Ε3_562. Αν το καταχωρούμε αφαιρετικά στο έξοδο, τότε με...

Την εισφορά γάλακτος 0,25 στην ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ επί του παραγώμενου γάλακτος, πως τη διαβιβαζουμε;

Από τη στιγμή που υπολογίζεται αφαιρετικά στο σύνολο παραστατικού, τότε θα το έχουμε στα σύνολα φόρων στις Κρατήσεις. Αν υπολογίζεται θετικά στο...

Οι εταιρίες σε εκκαθάριση που έχουν διαφορετική περίοδο χρήσης (ενδιάμεσες χρήσεις της εκκαθάρισης) πως θα συμφωνούν τα λογιστικά βιβλία με τα my data; Για τη συμφωνία του Ε3;

Δεν αλλάζει κάτι ως προς τη συμφωνία myData. Η χρήση στο myData είναι αυτή που ορίζεται από το μητρώο της εφορίας....

Σε περίπτωση που έχει έρθει καθυστερημένο ένα τιμολόγιο σε άλλο τρίμηνο τι κάνουμε; (Διαφορετική ημερομηνία καταχώρησης)

Σχετικά με την ετεροχρονισμένη καταχώρηση περιμένουμε ανακοινώσεις από την ΑΑΔΕ. Ο 4308/2014 αναφέρει ότι το παραστατικό καταχωρείτε όταν το...

Όσον αφορά τα πιστωτικά τιμολόγια τζίρου που έχουμε εκδώσει τον Δεκέμβριο, θα πρέπει να τα συσχετίσουμε με όλα τα τιμολόγια του έτους 2021 ή με κάποια τιμολόγια που έχουν εκδοθεί τους τελευταίους μήνες τους έτους;

Τα πιστωτικά τιμολόγια τζίρου μπορείτε να τα διαβιβάσετε με τύπο παραστατικού 5.2 πιστωτικό μη συσχετιζόμενο....