Έξοδα

Εξοδοποίηση Τέλους με ΦΠΑ (myDATA)

Έστω ότι Πάροχος Τηλεπικοινωνιών διαβιβάζει στο myDATA φορολογική σύνοψη Παραστατικού καθαρής αξίας 10 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24% (2,40 ευρώ), η οποία...

Χαρακτηρισμός παραστατικού εξόδου από εκτελωνιστή, που διαβιβάστηκε ενιαία (αμοιβή εκτελωνιστή – εξοδολόγιο)

Σύμφωνα με τη θεματική ενότητα της ΑΑΔΕ για την άτυπη ομάδα των εκτελωνιστών, η διαβίβαση παραστατικών υπηρεσιών χονδρικής ή λιανικής στο myDATA από...

Διαβίβαση Παράλειψης από Λήπτη

Εφόσον έχει προηγηθεί η Αυτόματη Αντιστοίχιση των Παραστατικών, για τη Διαβίβαση Παράλειψης ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 1. Μεταβείτε στην...

Διαβίβαση Απόκλισης με τον Εκδότη

Εφόσον έχει προηγηθεί η Αυτόματη Αντιστοίχιση των Παραστατικών, για τη Διαβίβαση Απόκλισης ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 1. Μεταβείτε στην Ενότητα...

Αυτόματη Αντιστοίχιση στο myData

Για να κάνετε Αυτόματη Αντιστοίχιση στο myData ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες: 1. Μεταβείτε από το κεντρικό μενού Κινήσεις- myData. 2. Εφόσον έχει...