Για να παρακολουθήσετε τα αξιόγραφα ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ Μεταβείτε στο μενού Παράμετροι -> Εισαγωγή...