Έσοδα

Με ποιό τρόπο θα διαβιβαστούν τιμολόγια εσόδων σε ξένα ΑΦΜ, που λόγω παράδοσης στο εσωτερικό της χώρας έχουμε χρεώσει ΦΠΑ;

Θα καταχωρήσουμε ξένο VAT στον συναλλασσόμενο λήπτη. Επιπλέον, στα στοιχεία του λήπτη πρέπει να έχουμε χώρα εξωτερικού και όχι Ελλαδας, διαφορετικά...

Πως θα διαβιβαστεί παραστατικό απώλειας εμπορεύματος και αποζημίωση από μεταφορική εταιρεία;

Η διαβίβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί με Τύπο Παραστατικού: 1.1, με χαρτόσημο, κωδ. εξαίρεσης ΦΠΑ: 27 "Λοιπές Εξαιρέσεις" και χαρακτηρισμό Ε3 ανά...

Πώς διαβιβάζονται παράβολα, φόρος εισοδήματος και πρόστιμα εκπρόθεσμων δηλώσεων; Επιπλέον πώς διαβιβάζεται η επιστροφή φόρου;

Για τις περιπτώσεις εξόδων, η διαβίβαση στο myDATA πραγματοποιείται με Τύπο Παραστατικού: 13.30. Για την επιστροφή του φόρου και συγκεκριμένα για το...

Πως συμπληρώνεται το παραστατικό 17.4 λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων, ως προς τον τύπο του λογαριασμού, την κατηγορία, τον χαρακτηρισμό Ε3 και την κατηγορία ΦΠΑ;

Κατηγορία ΦΠΑ = 8 Εγγραφές χωρίς ΦΠΑ και κατηγορίες χαρακτηρισμών: category1_8, category1_9, category1_10,...