Video Guides

Οδηγίες για τη Γνωστοποίηση Ανάθεσης Καθηκόντων Υπεύθυνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.)

Τελ. Ενημέρωση: 9/11/23, 11:46 | Εκτυπώσεις, ΣΕΠΕ/ΟΑΕΔ

Με το Γενικό Έγγραφο ΕΣ-254895-2023/10031 δόθηκαν διευκρινίσεις για την εφαρμογή του Ν. 4990/2022 (ΦΕΚ Α’ 210) «Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (L 305) και λοιπές επείγουσες διατάξεις» σύμφωνα με τον οποίο οι φορείς του ιδιωτικού τομέα που απασχολούν ταυτόχρονα πενήντα (50) ή περισσότερους εργαζομένους, ανεξάρτητα από τη φύση των δραστηριοτήτων τους και τη διάρκεια της απασχόλησης εκάστου των εργαζομένων εντός του έτους, ορίζουν Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) σχετικά με παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου. 

Επιπλέον με την παρ. 1 του άρθρου 25 του ως άνω νόμου, οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με πενήντα (50) έως διακόσιους σαράντα εννέα (249) εργαζομένους οφείλουν να συμμορφωθούν με την υποχρέωση θέσπισης εσωτερικού διαύλου αναφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 9, έως τη 17η Δεκεμβρίου 2023 και να ενημερώσουν σχετικά, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη συμμόρφωση, την Επιθεώρηση Εργασίας ή τον αρμόδιο κατά περίπτωση εποπτικό φορέα των παρ. 11 και 12 του άρθρου 9. Περαιτέρω, η παρ. 2 του άρθρου 25, προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με περισσότερους από διακόσιους σαράντα εννέα (249) εργαζομένους οφείλουν να συμμορφωθούν με την υποχρέωση θέσπισης εσωτερικού διαύλου αναφοράς εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και να ενημερώσουν σχετικά, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη συμμόρφωση, την Επιθεώρηση Εργασίας ή τον αρμόδιο κατά περίπτωση εποπτικό φορέα των παρ. 11 και 12 του άρθρου 9. 

Κατά τα ανωτέρω, οι επιχειρήσεις με άνω των 249 εργαζόμενους υποχρεούνταν να ορίσουν Υ.Π.Π.Α. έως 10.05.2023 και να ενημερώσουν την Επιθεώρηση Εργασίας εντός διμήνου από τον ορισμό αυτό.

Σημειώνουμε ότι δεδομένου ότι η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις (Άρθρο 44) το έτος αναφοράς υπολογισμού του πλήθους των απασχολούμενων στους φορείς του ιδιωτικού τομέα είναι για την πρώτη εφαρμογή το 2022.

Ο υπολογισμός του αριθμού των εργαζομένων στους φορείς του ιδιωτικού τομέα γίνεται σύμφωνα με τον Ν. 4308/2014 (Α’251).

Στον αριθμό των εργαζομένων περιλαμβάνονται:
α) οι πλήρως απασχολούμενοι που έχουν ή τεκμαίρεται ότι έχουν εργασία έμμισθης απασχόλησης,
β) τα πρόσωπα που απασχολούνται με σχέση που εξομοιώνεται με έμμισθη εργασία, ανεξάρτητα του τρόπου που αμείβονται,
(Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται οι έχοντες έμμισθη σχέση αλλά και τα πρόσωπα που απασχολούνται με σχέση που εξομοιώνεται με έμμισθη εργασία, όπως δικηγόροι, λογιστές ή μηχανικοί όταν είναι πλήρους απασχόλησης και ανεξάρτητα του τρόπου που αμείβονται (π.χ. με τιμολόγιο).
γ) οι απασχολούμενοι με μίσθωση από άλλη οντότητα (ΕΠΑ, Δανειζόμενο προσωπικό) και
δ) οι ιδιοκτήτες – επιχειρηματίες, εφόσον απασχολούνται στην οντότητα και αμείβονται από αυτή.
Δεν λαμβάνονται υπόψη εκπαιδευόμενοι και σπουδαστές που απασχολούνται με συμβάσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1003/31-12-2014 (ΑΔΑ: 7ΝΑΩΗ-96Σ) με θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4308/2014 (ΦΕΚΑ’ 251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» που εξέδωσε η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ) για τον υπολογισμό του μέσου όρου προσωπικού, ποσοστά μικρότερα του 0,5 στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω και ποσοστά μεγαλύτερα του 0,5 στρογγυλοποιούνται προς τα πάνω. Για παράδειγμα, μια οντότητα απασχολεί 5 άτομα σε πλήρη απασχόληση, 2 άτομα με εποχιακή απασχόληση 5 μηνών αλλά πλήρους ημερήσιας απασχόλησης και 7 άτομα πλήρους ετήσιας απασχόλησης αλλά μερικής ημερήσιας απασχόλησης τριών ωρών, καθώς και έναν επαγγελματία πλήρους απασχόλησης που αμείβεται με τιμολόγιο. Ο μέσος όρος του προσωπικού που απασχολήθηκε στην περίοδο είναι (5*12/12)+(2*5/12)+(7*12/12*3/8)+1=9,46 και για την στρογγυλοποίηση 9 (σε ισοδύναμες μονάδες ετήσιας απασχόλησης).

Με βάση τα παραπάνω είναι σε δημιουργία ηλεκτρονική φόρμα γνωστοποίησης Υ.Π.Π.Α στην ηλεκτρονική πλατφόρμα sepenet της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρηση Εργασίας, η οποία λειτουργεί και είναι διαθέσιμη από την 10/07/2023.

Οι δηλώσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

Α. Στοιχεία Επιχείρησης
• Επωνυμία Επιχείρησης
• ΑΦΜ
• Δ.Ο.Υ
• Διεύθυνση (Έδρας επιχείρησης)
• Τ.Κ (Έδρας επιχείρησης)
• Δήμος (Έδρας επιχείρησης)
• ΚΑΔ Επιχείρησης
• Τηλέφωνο
• Email
• Νόμιμος Εκπρόσωπος Επιχείρησης
• ΑΦΜ νόμιμου εκπροσώπου
• Έτος Αναφοράς κατά το οποίο ο φορέας συμπλήρωσε τον αριθμό τουλάχιστον των πενήντα (50) απασχολουμένων
• Σύνολο απασχολούμενων (το οποίο θα αναλύεται κατά τα οριζόμενα στο άρ. 9 Ν. 4990/2022)

Β. Στοιχεία Υ.Π.Π.Α
• ΑΦΜ
• Ονοματεπώνυμο
• Δ/ΝΣΗ
• Όνομα Πατρός
• Σχέση Εργασίας (Εργαζόμενος του Ιδιωτικού Φορέα ή Τρίτο Πρόσωπο) κατά τα οριζόμενα στην παρ.7 του άρ.9
• Κοινή χρήση Υ.Π.Π.Α Ναι ή Όχι κατά τα οριζόμενα στην παρ.5 του άρ.9 (εφόσον υπάρχει η δυνατότητα)
• Κοινή χρήση στο πλαίσιο Ομίλων επιχειρήσεων (Ναι ή Όχι)
• Στοιχεία Επικοινωνίας (Τηλέφωνο/ email)
• Ημερομηνία έναρξης σύμβασης
• Ημερομηνία λήξης σύμβασης

Για την εφαρμογή της παραπάνω υποχρέωσης στην εφαρμογή έχουν ενσωματωθεί η εκτύπωση (Έντυπα – Βεβαιώσεις\ Έντυπα ΕΡΓΑΝΗ – ΔΥΠΑ\ Εκτυπώσεις) και η υποβολή (Έντυπα – Βεβαιώσεις\ Έντυπα ΕΡΓΑΝΗ – ΔΥΠΑ\ Υποβολή μέσω Internet) του εντύπου «Γνωστοποίηση Ανάθεσης Καθηκόντων Υ.Π.Π.Α».

  • Για να εκτυπωθεί το έντυπο θα πρέπει να οριστεί τιμή ανά εργαζόμενο στο πεδίο «Κατηγ. Γνωστ. Ανάθ. Καθ. Υ.Π.Π.Α.» που βρίσκεται στην καρτέλα Προσωπ./ Σελ. 2 της Διαχείρισης Εργαζομένων και στα κριτήρια της εκτύπωσης να συμπληρωθούν τα υποχρεωτικά πεδία.

Σημείωση: Στην περίπτωση εργαζομένων που κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς έχουν αλλάξει εργασιακή κατάσταση (από πλήρως σε μερικώς απασχολούμενοι και το αντίστροφο) καταχωρείτε την τρέχουσα κατάσταση και η εφαρμογή θα υπολογίσει το συντελεστή σύμφωνα με την εικόνα του εργαζόμενου (μερικώς ή πλήρως απασχολούμενος) στις υπολογισμένες κινήσεις.

  • Για να υποβληθεί το έντυπο θα πρέπει: α) να έχουν καταχωρηθεί το Όνομα-Κωδικός Χρήστη SEPENET (Έντυπα – Βεβαιώσεις\ Έντυπα ΕΡΓΑΝΗ – ΔΥΠΑ\ Υποβολή μέσω Internet\ Κωδικοί Πρόσβασης Ασφαλιστικών Ταμείων) και β) να συμπληρωθούν τα υποχρεωτικά πεδία της υποβολής. Αφού συμπληρωθούν τα υποχρεωτικά πεδία της υποβολής, επιλέγετε την εταιρεία και Yποβολή Firefox ή Chrome.

Η τελική υποβολή γίνεται στο περιβάλλον του ΣΕΠΕΝΕΤ με την επισύναψη του υπογεγραμμένου εντύπου «Γνωστοποίηση Ανάθεσης Καθηκόντων Υ.Π.Π.Α».

Το βρήκες χρήσιμο?

Ευχαριστούμε για το σχόλιό σου!