Από το μενού «Διάφορα Υποσυστήματα\Office Management\Κοστολόγηση Εργασιών\Εκτυπώσεις\Πληροφοριακές» η εκτύπωση «Κατάσταση Παρακολούθησης Εργασιών»...