Για να αποστείλετε ενημερωτικό SMS στο πελατολόγιό σας, ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα: Μεταβείτε από Παράμετροι > SMS > Παράμετροι SMS, σε...